تبلیغات


   
   
 
   
 


مندلیف

(شیمیدان )

گراهام بل

(مخترع تلفن)

 

ابوریحان بیرونی

(منجم و ریاضیدان)

 

ماکس پلانک

(فیزیکدان)

   

ایزاک نیوتون

(فیزیکدان)


 
   

آلبرت اینشتین

(فیزیکدان)

 


 
 
     
 
   ماری كوری

(کاشف رادیوم)


گالیلو گالیله

(منجم)


خواجه نصیرالدین

(منجم و ریاضیدان)یوهان كپلر

(ستاره شناس)


الکساندر ولتا

(فیزیکدان)


 
 
   

فردریک گائوس

(ریاضیدان)

 
 
   
 
 
     
 
   
   
   


دیوید بوهر

(فیزیکدان)جیمز ماکسول

(کاشف الکترومغناطیس)


 

ارشمیدوس

(ریاضیدان)


     
   
   
   
 
دالامبر (ریاضیدان)

رنه دکارت (ریاضیدان)

همفری دیوی (شیمیدان)

لاپلاس (ریاضیدان)

نیکلاس کوپرنیک  (ستاره شناس)

جیمزوات  (مخترع موتور بخار)

سون هدین  (کاشف و جغرافیدان)

ارنست رادرفورد (فیزیک هسته ای)

مایكل فارادی (مخترع موتور الکتریکی)

لئونارد اویلر (ریاضیدان)

رابرت هوك (زیست شناسی)

آنتوان لوران لاووازیه (شیمیدان)

افلاطون  (فیلسوف و ریاضیدان)

 

یوری گاگارین  (اولین فضانورد)

دگستن كوشی (ریاضیدان)

خوارزمی (منجم و ریاضیدان)

هانری پوانكاره (ریاضیدان)

گاسپار مونژ (ریاضیدان)

لوئی لاگرانژ (منجم و ریاضیدان)