تبلیغات
نسل امروز - فناورى اطلاعات و جهان امروز
  لوگوی وبلاگ

  


 

منوی استارت

ایمیل به مدیر

آی دی یاهو!

خبرنامه

لینكدونی

لینكستان

 

 نمایشگر بنر وبلاگ takupu - خوش آمدید  


  جستجو در وبلاگ

 


 فناورى اطلاعات و جهان امروز   پنهان كردن مطلب - غیر فعال تمام صفحه كردن - غیر فعال 
    صفحه نخست      مقالات ,    () نظرات   
 Address  /post/105

  ادامه مطلب

   


  نویسنده مطلب

سین جیم    


  تاریخ


   ارسال :

 1387/05/27

 ساعت 03:08

   ویرایش :

 -

 ساعت -


اشاره:

مقاله حاضر، برداشتى آزاد، از تحقیقات معتبر انجام گرفته توسط «اى. جى. ویلسون» تحت عنوان «جهانى سازى، فناورى اطلاعات و تضاد بین كشورهاى جهان هاى دوم و سوم» است كه بنا به یافته هاى نویسنده این سطرها، در آن تغییراتى داده شده است.


فناورى اطلاعات و جهان امروز


تهیه و تدوین: بابك سیف
منبع: روزنامه شرق

اشاره:

مقاله حاضر، برداشتى آزاد، از تحقیقات معتبر انجام گرفته توسط «اى. جى. ویلسون» تحت عنوان «جهانى سازى، فناورى اطلاعات و تضاد بین كشورهاى جهان هاى دوم و سوم» است كه بنا به یافته هاى نویسنده این سطرها، در آن تغییراتى داده شده است.

كلیه منابعى كه داخل كروشه به آن ها ارجاع داده شده در پایان بخش دوم مقاله در سایت روزنامه خواهد آمد.• مقدمه

از آنجا كه هر فعالیتى در حوزه فناورى اطلاعات متاثر از روند هاى جهانى و نیز شرایط حاكم است بنابراین نمى توان بدون داشتن یك تصویر «جهانى» فعالیت ثمربخشى را پى گرفت. روند هاى متعددى را مى توان در سطح بین المللى یافت كه تاثیرات بسیار زیادى در زندگى بشر امروز دارند.

اخبار روزانه كه در جهان منعكس مى شود حاكى از تضاد هاى اجتماعى در كشور هاى در حال توسعه آسیایى، آفریقایى و یا كشور هاى از بند كمونیسم رها شده است. این تضادها در بسیارى از كشورها نظیر اسرائیل، بوروندى و یا لیبریا تبدیل به حركت هاى قهرآمیز شده است. از دیگر روندها، فرآیند جهانى شدن است. جهانى سازى در اقتصاد، تولید و حتى فرهنگ در قالب این مقوله قرار مى گیرند. در حدود یك تریلیون دلار در روز در سراسر جهان جابه جا مى شود و اتومبیلى كه یك فرد در عراق سوار مى شود، مى تواند در برزیل مونتاژ شده باشد كه در ساخت آن حدود ۵ كشور دیگر دخیل باشند. بعضى بیكارى هاى محلى مى توانند منشاء جهانى داشته باشند و بعضى اعتراضات سیاسى مثلاً در ایران مى تواند داراى اهمیت بسیارى براى سران كشور هاى بزرگ باشد.

روند دیگرى كه چهره جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است، «انقلاب اطلاعاتى» است. این انقلاب اطلاعاتى دیگر چنان شناخته شده است كه نیاز به شرح فراوان در مورد ابعاد آن نیست.

سه «كلان روند» انقلاب اطلاعاتى، تضاد هاى سیاسى قومى و جهانى شدن هر یك مى توانند بر آینده جهان تاثیر بسیار زیادى باقى گذارند. تصمیم گیرى براى آینده، كاملاً متكى بر این سه كلان روند خواهد بود. تعامل این سه روند، مبحث اصلى این نوشته را به خود اختصاص مى دهد.

تحقیقات نشان مى دهند كه بر خلاف ادعاى بعضى از هواخواهان فناورى اطلاعات، این فناورى بر روى جوامع با توسعه كمتر تاثیرگذارى كمترى دارد.[۱] در مطالعه ادبیات موضوع فناورى اطلاعات، در بسیارى از زبان هاى غیرانگلیسى به عباراتى نظیر «خواهد شد»، «ممكن است»، و«باید»، برمى خوریم. به عبارت دیگر، مطالعات، بیشتر حول آنچه كه قرار است بشود است، تا آنچه كه شده است. نكته دیگر كه به دست آمده آنكه، جامعه بر فناورى اطلاعات مسلط است و برعكس آن صحت ندارد. فناورى اطلاعات یك نیروى مجزا و برتر از جامعه نیست بلكه ابزارى تحت تسلط گروهى است كه در دسترس بودن و تمایل به آن وسیله توزیع قدرت و ثروت در یك جامعه معین مى شود.

نكته حائز اهمیت آنكه، دو مقوله «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه» و«فناورى اطلاعات به عنوان عامل عجین شده با تولید» با یكدیگر متفاوتند. مطالعات نشان مى دهند كه دومى تاثیرات بسیار بیشترى بر روى جامعه مى گذارد. به عنوان مثال، تولید تراشه هاى با سرعت بالاتر تاثیرات عمیق ترى برروى شغل و وضعیت اقتصادى افراد نسبت به تلویزیون و فیلم هاى هالیوودى دارند.

جنبه مهمتر آنكه، جهان گرایى در فناورى اطلاعات، پایه هاى حكومتى را هرچه بیشتر از گذشته سست و ناپایدار خواهد كرد و این به دلیل دسترسى مردم به اطلاعاتى است كه در گذشته تنها مخصوص دولت ها و حكومت ها بوده است. اكنون بررسى اثر فناورى اطلاعات بر زندگى بشر، از بحث سلامت گرفته تا حمل ونقل، از حوزه دفاع گرفته تا آموزش چندان ناشناخته نیست.

اگر بخواهیم تعریفى از جهانى شدن به دست دهیم مى توان گفت: «جهانى شدن بسط و گسترش كمى و كیفى جریان هاى فعال و نیز عقاید و ایده ها در فرامرزها است.»

این پدیده مى تواند شامل جریان هاى اقتصادى و یا فرهنگى باشد. البته استدلال هایى نیز وجود دارند كه جهانى شدن را یك مرحله بعد از «بین المللى شدن» در نظر مى گیرند. بعضى دیگر تفاوتى بین «بین المللى سازى» و جهانى شدن قائل نیستند.

در این بررسى «جهانى شدن فناورى اطلاعات» براى انتقال دو بعد از موضوع به كار مى رود: جریان بین مرزى از مضامین اطلاعات نظیر فیلم، دیسك هاى فشرده، پخش رادیویى، نوار هاى ویدئویى و نظایر آن و دیگرى توزیع گسترده سخت افزارى كه به صورت ملى و منطقه اى تولید، توزیع و مصرف اطلاعات را بر عهده دارد. بنابراین منظور از جهانى سازى در حوزه فناورى اطلاعات به دو بخش مضامین و سخت افزار اشاره دارد.

یك مفهوم دیگر كه در این نوشته به آن اشاره خواهد شد آن است كه در بسیارى از نوشته ها سه منظر مشخص و جدا از فناورى اطلاعات معمولاً با یكدیگر یكسان در نظر گرفته مى شوند. این سه منظر عبارتند از : «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه»، «فناورى اطلاعات به عنوان عامل عجین شده با تولید» و در نهایت «فناورى اطلاعات به عنوان محرك تغییرات ساختارى».

استفاده از «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه» به این معنا است كه فناورى اطلاعات را به عنوان یك مضمون در نظر گرفته ایم. تحلیلگران سعى مى كنند خبر هاى آشكار و صریح را ارائه كرده و خبر هاى تلویحى را تفسیر كنند و آن را از طریق سیستم هاى اطلاع رسانى به مخاطب برسانند. ممكن است براى بسیارى، چنین فعالیت هایى به عنوان اثر فناورى اطلاعات كافى باشد اما بسیارى از كارشناسان تاثیر این اطلاعات بر تصمیم گیرى و رفتار مخاطب را به عنوان اثر فناورى اطلاعات در نظر مى گیرند. بررسى این رفتارها باعث مى شود كه بتوان تعاملات، همكارى ها و یا تشكل هایى كه ایجاد مى شوند را ارزیابى كرد.

«فناورى اطلاعات به عنوان عامل عجین شده با تولید»، این فناورى را به عنوان یك منبع، همانند سرزمین، نیروى كار و نظایر آن در نظر مى گیرد كه در كنار عوامل دیگر موجب رشد در تولید و نیز اقتصاد مى شود. فناورى اطلاعات مى تواند در «بازساخت» منابع و نیز دسترسى و توزیع آنها موثر باشد. توسعه سیستم هاى ارتباطى در كشور هاى در حال توسعه یكى از مصداق هاى این تعریف است.

منظر سوم، «فناورى اطلاعات به عنوان محرك تغییرات ساختارى» است كه نمایانگر ارتباط درونى و بیرونى سلسله مراتب مختلف از سازمان هاى عمومى، خصوصى، دولتى و یا غیردولتى است. این روابط سبب بازتعریف سازمان ها خواهد شد.

نكته مهم آنكه، استفاده از مفاهیم مختلف نباید باعث شود كه این منظرها از فناورى اطلاعات با یكدیگر اشتباه شوند و باید توجه داشت كه هر یك از این رویكردها مكانیسم هاى مخصوص به خود را به كار مى گیرند.• بعضى تلقى هاى مشترك در فناورى اطلاعات

بر خلاف تفسیر هاى متنوع در مورد فناورى اطلاعات سئوالات مشتركى وجود دارد كه هریك از تفسیرها باید به آن پاسخ دهند. به عنوان مثال بین «فناورى اطلاعات» و «جامعه» آیا مى توان اولویت بندى كرد؟ در رشد یك جامعه،«فناورى اطلاعات» بیشتر تاثیرگذار است و یا مشخصه هاى اجتماعى آن؟

عده اى كه اولویت را به فناورى اطلاعات مى دهند معتقدند كه این فناورى یك متغیر مستقل است كه كنش ها، نحوه رفتار، فرآیند ها و ساختار هاى بعدى جامعه را شكل مى بخشد. با توسل به این عقیده، فناورى رایانه ها در یك كشور و یا سازمان، سلسله مراتب اجتماعى و روابط سیاسى را تغییر مى دهد.

در طرف روبه رو عد ه اى با شدت مخالف این عقیده هستند. آنها بیان مى كنند كه ساختارها و فرآیند هاى اجتماعى است كه اثربخشى فناورى را شدت و ضعف مى بخشد.

دسته سومى نیز وجود دارند كه هرچند اثرات اجتماعى و فناورى اطلاعات را متقابل در نظر مى گیرند اما بر این عقیده هستند كه تاثیرات فناورى اطلاعات عمیق تر و گسترده تر است. («الوین تافلر» در بین این دسته قرار مى گیرد.)

سئوال دیگرى كه مطرح است آنكه، اثرات فناورى اطلاعات مثبت یا منفى است؟ بیشتر مولفان و نویسندگان خوشبین نظیر « جورج گایلدر» تاثیرات فناورى اطلاعات را تقریبا در همه جا مثبت ارزیابى مى كنند. اما دیگرانى هم نظیر «استال» نسبت به «مهره مارسیلیكون» به خوانندگان خود هشدار مى دهند.[۲] البته رویكرد هاى مختلف كه در ادبیات موضع مطرح هستند نمى توانند یك شرح یكسان از فناورى اطلاعات ارائه دهند.

یكى از تفسیر هاى خلاصه و روشنگر، به وسیله «امانوئل مستنه»، رئیس گروه فناورى دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۰ ارائه شده است. وى سه وجه فناورى را معرفى كرد كه اولى عبارت بود از آنكه فناورى یك نعمت ناخالص براى بشر و اجتماع است و موتور هرگونه پیشرفت و توسعه جوامع براى عبور از مشكلات محسوب مى شود و نیز كمك مى كند كه اشخاص از محدودیت هاى موجود در یك جامعه با ساختار پیچیده رها یابند. در واقع فناورى منبع كامیاب هاى همیشگى در نظر گرفته مى شود.[۳] دومین تفسیر، با توجه به عبارت «نعمت ناخالص» چندان امیدوارانه نیست. وى معتقد است كه فناورى مى تواند همچنین خطرى براى زندگى خصوصى و حتى حقوق اساسى انسان امروزى باشد. این پدیده همچنین مى تواند به صورت غیرقابل كنترلى ارزش هاى مادى را حاكم برسرنوشت بشر كرده در گشایش یك جامع دیوانسالارانه و فن سالارانه عقاید و دین افراد را مورد تهاجم قرار دهد. نكته سومى كه «مستنه» بیان مى كند آنكه هر چند فناورى اطلاعات نهایتاً یك فناورى است اما تاثیرات اجتماعى آن مى تواند فراتر از فناورى هاى دیگر باشد. در نهایت وى نتیجه گیرى مى كند كه این سه منظر (یا تفسیر) از فناورى اطلاعات ما را با فهم عمیق ترى از رابطه فناورى اطلاعات، تضادها و دموكراسى در كشور هاى روبه رشد رهنمون مى شود. یك فناورى نو فرصتى را براى جوامع به وجود مى آورد اما در همان موقع مسائلى را نیز پیش روى جوامع نمایان مى كند. این دو جنبه از فناورى ملازم و همراه یكدیگرند.

چنین تفاسیر خوش بینانه و در عین حال شكاكانه اى نسبت به فناورى اطلاعات توسط «باربر» و یا «بارستین و كلاین» نیز ارائه شده است.• فناورى اطلاعات و جوامع در حال توسعه: یك نظرگاه

یك تحقیق توسط «كاهین» و «نسان» بیان مى كند كه انقلاب اطلاعاتى بیش از هر پدیده دیگرى تاكنون اثر اثربخشى در زندگى داشته است. این اثربخشى خود داراى كیفیتى منحصر به فرد هم بوده است. البته هنوز توافق كمى بر اثر جهانى شدن فناورى اطلاعات در كشور هاى در حال توسعه وجود دارد. در كشور هاى بسیار پیشرفته نظیر آمریكا نیز چنین علامت سئوال هایى كاملاً از بین نرفته است. به عنوان مثال با همه تحقیقاتى كه سال هاى متوالى انجام شده است و برخلاف به ظاهر انبوهى از شواهد، یك اجماع در اینكه آیا خشونت هاى به نمایش در آمده در تلویزیون بر رفتار هاى تهاجمى اطفال در آمریكا تاثیر داشته است یا خیر وجود ندارد.[۴]

بنابراین نباید چندان تعجب كرد كه جنبه هاى مختلف فناورى اطلاعات بر روابط حاكم بر ملت ها و یا بین ملت ها چندان مشخص نیست هرچند در این مورد سعى و تلاش هاى متعددى به صورت سازماندهى شده براى اندازه گیرى اثرات فناورى اطلاعات انجام گرفته است.[۵] _ [۶]• فناورى اطلاعات و توازن بین تمركز و یا توزیع قدرت

آیا فناورى اطلاعات مى تواند توزیع قدرت را افزایش و یا كاهش دهد؟ نویسندگانى نظیر تافلر در كتاب«موج سوم» عقیده دارند كه این فناورى مى تواند یك رابطه مثبت بین شهروندان و حكومت ایجاد كند.[۷] در یك مقاله خوش بینانه، «جان كتز» بیان مى كند كه جریان اطلاعات مى تواند بسیارى از تابوها، هزینه ها و محدوده را بشكند و شنوندگان شهروندان بیشتر شده، كه این خود به خود منجر به دموكراسى مى شود.[۸]

بعضى دیگر از نویسندگان از جمله «اسنایدر» بیشتر به جنبه هاى مستقیم فناورى اطلاعات بر ساختار اجتماعى از جمله «همایش هاى اجتماعى الكترونیكى» توجه نشان داده اند.[۹] حتى«اسلاتون» با استفاده از مفهوم «راى گیرى الكترونیكى» راهى براى دخالت بیشتر شهروندان در حكومت ارائه داده است.[۱۰] البته در دهه ۱۹۵۰ اثر مثبت رسانه هاى مكتوب و دیدارى - شنیدارى بر فرآیند دموكراسى بررسى شده است.[۱۱]

فناورى اطلاعات و گسترش شبكه هاى ارتباطى، به جوامع این فرصت را مى دهد كه در فرآیند هاى سیاستگزارى و تصمیم گیرى مشاركت بیشترى داشته باشند. دسترسى بیشتر به این فناورى جوامع را مطلع تر از منازعه قدرت در سطح حكومت مى كند.[۱۲] بعضى شكاكان معتقدند كه: به نظر مى رسد در مقدار این تاثیرگذارى تا حدى مبالغه شده باشد.[۱۳] آنها معتقدند كه حكومت ها از فرصتى كه این فناورى در اختیار آنها گذاشته است مى توانند براى تحكیم خود بهره برند.[۱۴]

مولفان بدبین و نیز افراطى فناورى اطلاعات بر این عقیده اند كه این فناورى مى تواند تاثیر خوب یا بد در حكومت هاى مردم سالار یا اقتدارگرا را به یكسان داشته باشد.

البته دموكراسى مى تواند تحت تاثیر اطلاعاتى قرار گیرد كه در درون یك كشور در جریان است. سوق پیدا كردن این جریان اطلاعات به خارج از مرزها، مى تواند به تولید نیرویى براى كنترل حكومت از خارج منجر شود.[۱۵] فناورى اطلاعات مى تواند بر تمركز و یا توزیع قدرت تاثیرگذارد كه این قانون را مى توان به شكل وسیعى به جوامع تعمیم داد.

«باربر» نشان داده است جهانى شدن فناورى مى تواند روى دیگرى داشته باشد. وى بیان مى كند كه فناورى ارتباطات، توانایى تقویت جوامع متمدن را دارد اما علاوه بر آن ظرفیتى بى نظیر براى نظارت و ممانعت از دسترسى به اطلاعات در اختیار قرار مى دهد.[۱۴] البته نویسندگانى نظیر «بل» [۱۶]، «تافلر»[۱۷]، «نورا» و «مینك»[۱۸] و «روسنا»[۱۹] ادعا مى كنند كه فناورى باعث توزیع قدرت و اختیار بیشتر شهروندان شده است. این اجماع در بین آنها وجود دارد كه فناورى هاى نو فرصت مغتنمى را براى سازماندهى داخلى سازمان هاى غیردولتى ایجاد كرده است،[۲۰] به طورى كه بین خودشان و نیز با حكومت، مى توانند ارتباط سودمندترى برقرار كنند. «گیلدر» نیز از دسته نویسندگانى است كه اعتقاد به اثر مثبت فناورى اطلاعات بر تمركززدایى قدرت دارد.[۲۱]

«كدزى» تاثیرات متقابل فناورى اطلاعات و ارتباطات و دموكراسى را در یك مقاله به عنوان «موج سوم» بررسى كرده است. او از آثار تافلر و «هانتینگتون» كه قبل از او این عبارت را استفاده كرده اند با اطلاع بوده است.[۲۲]، [۷] وى متذكر مى شود كه هر چند عنوان هاى استفاده شده در نوشته هاى «هانتینگتون» و «تافلر» با یكدیگر فرق دارند، اما مفاهیم آنها به طور مثبت با یكدیگر همبسته هستند. «كدزى» در نامه اى به «اسكولنیكوف» از دانشگاه ام اى تى بیان مى كند كه: «فناورى اطلاعات محدودیت هاى زیادى را براى تمركز قدرت سیاسى ایجاد مى كند.» بیل كلینتون (رئیس جمهور سابق آمریكا) نیز ادعایى شبیه به این دارد كه: «انقلاب اطلاعاتى- ارتباطى، فناورى و تولید، چیز هایى هستند كه دموكراسى را امكان پذیرتر مى كنند.»[۲۲]

«كدزى» سپس براى بررسى و محك این فرضیه، تاثیر توسعه اینترنت را در فرآیند دموكراسى مطالعه مى كند. وى به طور واضح درستى نظریات «تافلر» و «هانتینگتون» را اثبات مى كند و نشان مى دهد كه هرگونه «اتصال ارتباطى»، یك پشتیبان قدرتمند براى دموكراسى است. به عنوان یك متغیر مستقل این ارتباط، همبستگى بسیار زیادى از هر متغیر دیگر با دموكراسى دارد.[۲۳] بنابراین به نظر مى رسد، فناورى اطلاعات بر دموكراسى و مظاهر سیاسى (پایین به بالا) از راه هاى مختلف تاثیر مى گذارد. بهطور خلاصه:

*تعداد كانال هایى كه افراد مى توانند وجود خود را ابراز كنند توسط فناورى اطلاعات متنوع مى شوند.

*فناورى اطلاعات باعث گریز از كنترل هاى حكومتى مى شود.

*فناورى اطلاعات موجب رشد رقابت بین كانال هاى مختلف خواهد شد.

*این فناورى باعث تشویق در تولید مضامین و مفاهیم تولید شده توسط گروه هاى مختلف شده، به طورى كه با هزینه هاى ساده تر تولید و با قیمتى ارزان تر توزیع شود.

این فناورى به گروه هایى كه داراى ایده آل ها، اهداف و علایق سیاسى مشترك هستند اما داراى فاصله جغرافیایى هستند، مجال تعامل و تفكر مى دهد.

نتیجه این روندها نیز توسط اسكولنیكوف پیشنهاد شده است كه فناورى اطلاعات فرصت هاى دموكراسى را گسترش مى دهد.• فناورى اطلاعات و توسعه اقتصادى

بسیارى از دلایل تضادها در جوامع كمترتوسعه یافته، مرتبط با ساختار اقتصادى آنها است. داشتن اقتصاد بر مبناى كشاورزى و یا صنعتى پیشرفته، بر مبناى منابع زیرزمینى و یا مبتنى بر خدمات، با درآمد سرانه بالا و یا پایین، بر الگوى تضادها و نیز الگوى سیاسى تاثیر زیادى دارند.

طبیعت تضاد هاى سیاسى در كشور هاى با اقتصاد صنعتى پیشرفته، اتحادیه هاى با سازماندهى مناسب، منابع تولید متنوع و بخش خدمات معتبر، با اكثر كشور هاى با اقتصاد كشاورزى متفاوت است. بنابراین فناورى اطلاعات كه مى تواند بر شكل ساختار اقتصادى تاثیر گذارد، این تاثیرات را نیز بر تضاد هاى اجتماعى از این طریق اعمال مى كند.

البته روابط بین اوضاع اقتصادى، فناورى اطلاعات و همچنین مشخصات اجتماعى چندان ساده نیست. اما «نلسن» در سال ۱۹۹۸ نشان داده است كه نوع رشد از نوع كشاورزى و یا صنعتى است كه مى تواند تاثیرات فناورى اطلاعات را جهت دهد. چندان تعجب آور نخواهد بود اگر متوجه شویم كه كانون توجه، در كشور هاى جهان سوم به تدریج به سوى فناورى اطلاعات و اثرات اقتصادى، سیاسى و اجتماعى آن معطوف شده است. توسعه روزافزون و نیز تجارت رو به گسترش، سرمایه گذارى در بخش فناورى اطلاعات در كشور هاى در حال توسعه را شتاب بخشیده است. بعضى از مراجع نظیر بانك جهانى مدعى هستند كه فناورى اطلاعات مهمترین عامل توسعه است. این موضوع نه تنها باعث توسعه بهره ورى اقتصاد محلى شده بلكه باعث مى شود كه توان رقابت كشور هاى كمترتوسعه یافته در بازار جهانى ارتقا پیدا كند. «شویر»[۲۴]، « موسا و شویر»[۲۵]، «هانا»[۲۶] و «پول»[۲۷] بر این عقیده هستند كه فناورى اطلاعات یك عامل اساسى براى رشد و توسعه اقتصادى است.

 

 

 


 
 takupu    
  صفحات وبلاگ

  


  مطالب پیشین

  طرح درس جغرافیا پنجم

  کارت شارژ 5000 تومانی

  دانلود نرم افزار

  معرفی نرم افزار

  بازگشت دوباره به عرصه وبلاگ نویسی

  کسب درامد وبلاگ و سایت 500000

  کسب درامد وبلاگ و سایت 500000

  کسب درامد وبلاگ و سایت 500000

  پیدا کردن Key های معتبر برای کاسپراسکی با Kaspersky Key finder

   آبان ۰۸ اجرای برنامه های موبایل در کامپیوتر با Midp2Exe 1.3.1

  Smart PC Professional V5.4 ابزاری برای عیب یابی و رفع مشکلات سیستم عامل ویندوز

  مجموعه عظیم آموزشی 3D Studio Max 2009 شرکت Gnomon - بیش از 70 ساعت آموزش جامع و حرفه ای همراه با برترین پلاگین ها ! ::

  GetData ExplorerView v4.4.0.949 نرم افزاری قدرتمند در زمینه مدیریت بر فایل ها ::

  3D World Atlas 2008 ابزاری کامل برای شناسایی نقاط مختلف دنیا به وسیله این اطلس

  AVG Internet Security v8.0.169 نرم افزاری قدرتمند برای حفاظت از سیستم ها


  محل درج پیام های زیبای شما

 پایین

توقف

بالا  

 

  پنجره تبلیغات
mi118.com
   

  خروج از وبلاگ